Chủ điểm tháng:

BÁC HÔ VÀ CÁC CHÁU THIẾU NHI

Thư viện ảnh

Ảnh liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 3
Tất cả: 19186284
Ba công khai
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban kiểm kê tài sản cuối năm 2018 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA TÂN NGÃI

PHÒNG GD&ĐT TPVL

TRƯỜNG MẦM NON

SƠN CA TÂN NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 260 /QĐ-MNSCTN

Tân Ngãi, ngày  19   tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban kiểm kê tài sản cuối năm 2018

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA TÂN NGÃI

Căn cứ Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010, Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011, Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vĩnh Long về việc kiểm kê tài sản cuối năm 2018;

Xét nhu cầu công tác, năng lực, phẩm chất đạo đức cán bộ, giáo viên, nhân viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban kiểm kê tài sản năm 2018 Trường Mầm non Sơn Ca Tân Ngãi, gồm các Ông (Bà) có tên sau: (có danh sách đính kèm)

Điều 2. Thời gian bắt đầu làm việc kể từ 7 giờ 30 ngày 31 tháng 12 năm 2018 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Ban kiểm kê có nhiệm vụ tổ chức kiểm kê tất cả tài sản cố định, các loại sách - thiết bị dạy học đến thời điểm kiểm kê và lập biên bản, báo cáo thống kê theo mẫu quy định của Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố Vĩnh Long.

Điều 3. Các bộ phận chuyên môn, bộ phận tài chính-văn phòng, Hiệu trưởng nhà trường và các Ông (Bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết  định có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (thực hiện);

- Lưu: VT.      

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Trần Thị Thạnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH BAN KIỄM KÊ TÀI SẢN CUỐI NĂM 2018

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA TÂN NGÃI

 (Đính kèm theo Quyết định số         /QĐ-MNSCTN, ngày        tháng 12 năm 2018)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

1.

Bà Trần Thị Thạnh

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2.

Bà Quan Thị Ánh Hoa

Phó hiệu trưởng

Phó ban

3.

Bà Trần Thị Phương Oanh

TBTTND

Thành viên

4.

Bà Phạm Thị Liễu

GV + KT

Thành viên

5.

Bà Ninh Thị Oanh

GV + KT

Thành viên

6.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương

Kế toán

Thư ký

 

 

Tổng cộng danh sách Ban kiểm kê tài sản cuối năm 2018 gồm có 6 người./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Ba công khai [08/10/2018] 

Tin mới đăng

 Thông báo  [29/07/2019] 

Thông báo

Văn bản mới

Video clip

Thăm dò ý kiến

Website liên kết