Chủ điểm tháng:

BÁC HÔ VÀ CÁC CHÁU THIẾU NHI

Thư viện ảnh

Ảnh liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 15
Tất cả: 19186265
Tin ngành giáo dục
CHỈ THỊ VỀ VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2018 VÀ TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 08/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 24 tháng 4 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2018 VÀ TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cũng như việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, địa phương tạo sự chuyển biến rõ nét, nhiều cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên nêu gương trong việc thực hiện nhiệm vụ góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ý thức chấp hành nội quy, quy chế làm việc, quy định... chưa nghiêm, còn một số ít lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương thiếu gương mẫu trong thực thi công vụ, quản lý sử dụng tài sản công không đúng quy định, có lúc còn buông lỏng quản lý, nể nang trong xử lý các hành vi vi phạm... gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan, đơn vị.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2018: "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên theo nội dung Công văn số 1034-CV/TU ngày 09/3/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long gắn với việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp", gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về "tăng cường chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ" và Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 29/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về "tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh".

2. Đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra công vụ chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá công vụ; kiên quyết loại bỏ những hành vi ứng xử thiếu lành mạnh như thiếu tôn trọng, lễ phép, lịch sự khi giải quyết công việc; vi phạm các quy định của pháp luật về sử dụng thời giờ làm việc như: làm việc riêng, đi muộn, về sớm, chơi games, đánh bài, uống rượu, bia trong giờ làm việc…; chưa tự giác nghiên cứu tài liệu liên quan dẫn đến không sâu về chuyên môn nghiệp vụ; chưa có kế hoạch, giải pháp công tác cụ thể nên thiếu chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao…

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương phải gương mẫu chấp hành các quy định của Trung ương và của Tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ, sinh hoạt, sử dụng tài sản công...; kết hợp với Cấp ủy Đảng triển khai thực hiện hiệu quả và thiết thực Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 với những hình thức và nội dung phù hợp, gắn với từng nhóm đối tượng. Xây dựng và nhân rộng những điển hình tiên tiến, phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng cơ quan, đơn vị và địa phương. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác truyền thông về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018; về những tấm gương người tốt, việc tốt. Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đánh giá hằng năm, gắn với đánh giá thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và địa phương.

4. Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU của Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 1214/QĐ-UBND);. Đồng thời, chỉ đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tham mưu, hướng dẫn các hình thức khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình đề ra giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương; kiến nghị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm.

5. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác truyền thông về việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 29/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long; kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, phê phán các hiện tượng cá nhân, tổ chức vi phạm các chuẩn mực về đạo đức, lối sống.

6. Sở Tài chính có trách nhiệm tiếp tục đảm bảo kinh phí cho các hoạt động thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đảm bảo kinh phí hoạt động cho các đội kiểm tra liên ngành việc thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU Tỉnh ủy Vĩnh Long và công tác sơ kết, tổng kết của Ban Chỉ đạo.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất trong mọi hoạt động giữa các cấp chính quyền với các cấp ủy Đảng để triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương mình.

- Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc tại địa phương quản lý; nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức của địa phương mình.

- Chỉ đạo Phòng Nội vụ thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tăng cường công tác thanh tra kiểm tra công vụ theo kế hoạch và đột xuất tại địa phương.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Thông báo [29/07/2019] 

Tin mới đăng

 Thông báo  [29/07/2019] 

Thông báo

Văn bản mới

Video clip

Thăm dò ý kiến

Website liên kết