Chủ điểm tháng:

BÁC HÔ VÀ CÁC CHÁU THIẾU NHI

Thư viện ảnh

Ảnh liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 10
Tất cả: 19186216
Tin ngành giáo dục
Công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2019

PHÒNG GD&ĐT TPVL

TRƯỜNG MẦM NON

SƠN CA TÂN NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 19/BC-MNSCTN

Tân Ngãi, ngày 08 tháng 03 năm 2019

 

BÁO CÁO

Công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2019

 

Thực hiện kế hoạch số 85/KH-PGDĐT ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vĩnh Long về kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019. Trường MN Sơn Ca Tân Ngãi xin báo cáo về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2019 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN trong phạm vi trách nhiệm của đơn vị

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng được Ban giám hiệu quan tâm tổ chức, chỉ đạo thực hiện. Cụ thể, trong quý I năm 2019 nhà trường đã triển khai như sau:

- Tiếp tục quán triệt Luật phòng chống tham nhũng trong cán bộ Đảng viên, quần chúng bằng nhiều hình thức: Thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, phổ biến bản tin phòng chống tham nhũng trong sinh hoạt Chi bộ định kỳ, đăng các văn bản về phòng chống tham nhũng trên Website, họp Hội đồng sư phạm hàng tháng.

- Tiếp tục rà soát cập nhật các văn bản có liên quan đến luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan, như: các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, điều hành của cấp trên trong công tác phòng chống tham nhũng trong năm học 2018 - 2019. Đồng thời nhà trường đã chủ động thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của đơn vị, xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng và các văn bản có liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng.

- Tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng viên, CB-GV-NV, gắn với việc thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa "Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, làm người công bộng tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị".

- Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành nề nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng hiện nay với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, các tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, Đảng viên, GV-NV.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

a) Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong các hoạt động của đơn vị;

- Qua việc ban hành Kế hoạch hành động, nhà trường đã cụ thể hóa bằng kế hoạch hành động của mình, ý thức trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên trong công tác phòng, chống tham nhũng được nâng cao. Chi bộ đã chỉ đạo nhà trường tự hạch toán và xây dựng kế hoạch, quy chế chi tiêu nội bộ. Tình trạng tham nhũng cũng được phòng ngừa, ngăn chặn trong tất cả các lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính và tài sản công, trong đầu tư xây dựng... cũng như tiêu dùng trong nhà trường, làm căn cứ để xây dựng kế hoạch hành động về thực hiện phòng, chống tham nhũng trong công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản, đầu tư và xây dựng...

- Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản theo đúng định mức, tiêu chuẩn trang thiết bị thực sự cần thiết để phục vụ công tác chuyên môn, đáp ứng nhu cầu đổi mới công nghệ thông tin. Chỉ mua sắm những tài sản có nhu cầu bức thiết và tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

- Công khai kết quả nâng bậc lương trước hạn, nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung hàng năm và công khai kết quả xét duyệt thi đua, khen thưởng, đánh giá chất lượng công tác hàng tháng, các khoản chi tiêu, kế hoạch xây dựng, sửa chữa ...

- Mọi khoản thu, chi trong nhà trường đều được hạch toán và theo dõi qua sổ sách tài chính của nhà trường.

- Nêu cao vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, đặc biệt là Ban Thanh tra nhân dân trong việc tham gia, giám sát các hoạt động quản lý nhà nước theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức, tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, chống chủ nghĩa cá nhân.

b) Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn;

- Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật ngân sách Nhà nước trong tất cả các khâu: lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán; quản lý sử dụng kiểm soát chi, quyết toán kinh phí, chấp hành chế độ thanh tra, kiểm toán... theo quy định.

- Triển khai thực hiện đầy đủ và đồng bộ cơ chế quản lý tài chính theo chế độ quy định. Thực hiện không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước để tiếp khách, quà biếu, quà tặng, tổ chức tham quan, du lịch, lễ hội theo quy định.

- Các tiêu chuẩn, định mức, xăng xe, điện thoại, internet, điện, nước, đào tạo, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, thanh toán vượt giờ, chi hỗ trợ thu nhập tăng thêm, khen thưởng... đều được công khai, minh bạch theo đúng Quy chế chi tiêu nội bộ. Cụ thể hóa các tiêu chuẩn, chức danh quản lý nhằm sử dụng kinh phí một cách tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả.

c) Việc CB-GV-NV nộp lại quà tặng,

- Cán bộ, Đảng viên, GVNV trong nhà trường không có quà tặng riêng, đồng thời nhà trường đã lập sổ vàng ghi danh và dùng số đó xây dựng các công trình lưu niệm tại trường.

d) Việc xây dựngthực hiện quy tắc ứng xử  của cán bộ, công chức, viên chức;

- Toàn trường thực hiện rất tốt các quy tắc ứng xử trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, bao gồm những việc phải làm hoặc không được làm, phù hợp với đặc thù công việc của từng cán bộ, công chức, viên chức và từng lĩnh vực hoạt động, nhằm bảo đảm sự liêm chính và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng Thời không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà đối với phụ huynh, học sinh trong khi giải quyết công việc.

đ)Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng;

- Việc chuyển đổi vị trí công tác phân công, phân nhiệm của công chức, viên chức được tiến hành thường xuyên mỗi đầu năm học. Việc chuyển đổi được tiến hành theo kế hoạch, được công bố công khai trong nội bộ đơn vị và luôn khách quan, công tâm, khoa học và hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ, đúng nguyên tắc hoán vị, không ảnh hưởng đến tăng, giảm biên chế của đơn vị.

e) Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập:

Chi bộ đã chỉ đạo nhà trường tổ chức quán triệt Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ và  Thông tư  số 03/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ, đồng thời phân nhiệm vụ cho bộ phận phụ trách công tác tổ chức theo dõi, đôn đốc các đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

Số liệu về số người kê khai gồm:

- Số người phải kê khai tài sản, thu nhập trong năm là 09 người.

- Số người đã kê khai tài sản, thu nhập trong năm là 09 người (đạt tỷ lệ  100% số người kê khai).

- Số lượng bản kê khai tài sản, thu nhập lưu giữ tại đơn vị 09 bản.

- Kết quả kê khai đã được lưu vào hồ sơ quản lý theo quy đinh.

- Số liệu về số bản kê khai được công khai 09 bản.

- Số bản kê khai đã công khai 09 bản; tỷ lệ 100% so với số bản đã kê khai.

- Số bản kê khai đã công khai theo hình thức niêm yết là 09 bản ; tỷ lệ 100 % so với số bản đã công khai.

f)Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong đơn vị do mình quản lý, phụ trách;

Trong năm học 2018 - 2019, Nhà trường không có tổ chức, cá nhân nào vi phạm về tham nhũng.

 g) Việc thực hiện cải cách hành chính;

Nhà trường đã tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, công tác văn thư lưu trữ, công khai các chủ trương, kế hoạch hoạt động của nhà trường trên Website, ...

 h) Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị;

Nhà trường đã thường xuyên cập nhật, xử lý và phản hồi các thông tin, đồng thời công khai các văn bản, báo cáo, lịch công tác… trên bảng công khai của nhà trường; hoàn thiện các phần mềm kế toán.

i) Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản:

Thực hiện việc chi trả qua tài khoản đối với tất cả các khoản chi cho cán bộ, viên chức. Trong năm học 2018 - 2019, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 nhà trường đã thực hiện việc chi trả lương, tiền thu nhập tăng thêm, kịp thời qua tài khoản cho cán bộ, viên chức.

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng

- Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của đơn vị thuộc phạm vi quản lý: Chưa có vụ việc tham nhũng nào được phát hiện.

- Kết quả công tác kiểm tra và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng qua hoạt động thanh kiểm tra, nhà trường đã thực hiện theo định kỳ và kiểm tra thường xuyên theo quy định: Không có vụ việc tham nhũng nào xảy ra.

- Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo: Không có đơn thư tố cáo, khiếu nại.

- Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý của đơn vị: Không có vụ việc tham nhũng nào xảy ra.

- Kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác: Không có vụ việc tham nhũng nào xảy ra.

4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Trong quý I không có cuộc kiểm tra nào liên quan đến trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN.

5. Phát huy vai trò của xã hội, hợp tác quốc tế về PCTN

a) Các nội dung đã thực hiện nhằm nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cơ quan báo chí, ngôn luận và các tổ chức, đoàn thể khác trong phòng, chống tham nhũng;

- Chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên thông qua các hoạt động của mình (như: các buổi nói chuyện chuyên đề, học tập chính trị, các cuộc phát động, các cuộc thi...) tiếp tục tuyên truyền, phổ biến công tác phòng, chống tham nhũng của đơn vị;

b) Những kết quả, đóng góp của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cơ quan báo chí, ngôn luận, doanh nghiệp và các tổ chức, đoàn thể khác trong phòng, chống tham nhũng;

Việc triển khai, phối hợp thực hiện của các của các tổ chức, đoàn thể khác trong PCTN thời gian vừa qua đã góp phần tích cực vào công tác PCTN, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức về PCTN đã được nâng cao, không xảy ra trường hợp CB-GV-NV vi phạm quy chế; các giải pháp PCTN được thực thi một cách cụ thể hơn nhằm từng bước tạo ra sử chuyển biến trong công tác PCTN của đơn vị.

6. Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng

- Đã và đang triển khai Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Kế hoạch của Chính phủ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Quy chế phối hợp thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG, CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH:

1. Đánh giá tình hình tham nhũng

* Đánh giá tình hình tham nhũng trong phạm vi quản lý

Nhà trường đã phát huy sức mạnh tổng hợp, công khai minh bạch trong các hoạt động nên toàn trường chưa có vụ việc tham nhũng nào xảy ra.

* So sánh tình hình tham nhũng kỳ này với cùng kỳ năm trước

Từ trước đến nay chưa có vụ việc tham nhũng nào được phát hiện.

2. Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

* Đánh giá chung về hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý

Trong năm học 2018 - 2019, Nhà trường đã làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng. Tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng lãng phí; Quán triệt và ban hành các văn bản liên quan; tăng cường công tác kiểm tra, hệ thống giám sát… Do vậy, trong năm toàn trường không có vụ tham nhũng nào xảy ra, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đều làm việc với tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

* So sánh hiệu quả công tác PCTN kỳ này với cùng kỳ năm trước

Bí thư, Phó bí thư, Ban giám hiệu nhà trường rất quan tâm đến công tác phòng chống tham nhũng, ngày càng phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng chống tham nhũng.

* Tự đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu của công tác phòng, chống tham nhũng: Hoàn thành tốt.

* Đánh giá những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng: Không có.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRONG KỲ TIẾP THEO.

1. Tiếp tục đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, gắn với tiếp tục triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh". Quán triệt các văn bản về PCTN tại các cuộc họp hội đồng sư phạm của nhà trường, sinh hoạt Chi bộ...

2. Tiếp tục triển khai Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2019 của nhà trường đồng thời Chi bộ chỉ đạo nhà trường tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ việc thực hiện các Quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng.

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT.

- Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng: Không có.

- Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng: Không có.

- Đề xuất các giải pháp, sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, khắc phục những khó khăn, vướng mắc: Hàng năm tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác thanh, kiểm tra về công tác phòng chống tham nhũng.

- Các nội dung cụ thể khác cần kiến nghị, đề xuất: Không có.

Trên đây là báo cáo về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2019 của trường Mầm non Sơn Ca Tân Ngãi. Nhà trường kính mong Phòng GD&ĐT quan tâm và chỉ đạo, giúp đỡ cho nhà trường để tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch phòng chống tham nhũng của nhà trường trong năm 2019 đã đề ra./.

 

                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG MN SƠN CA TÂN NGÃI

Bisố 3a

 

KẾT QUẢ CHỦ YẾU VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

(Số liệu tính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 08/03/2019)

MS

NỘI DUNG

ĐV TÍNH

SỐ LIỆU

 

CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

   

1

Số văn bản ban hành mới để thực hiện Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật PCTN

Văn bản

01

2

Số văn bản được sửa đổi, bổ sung để thực hiện Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành

Văn bản

0

 

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PCTN

   

3

Số lượt cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân tham gia các lớp tập huấn, quán triệt pháp luật về PCTN

Lượt người

309

4

Số lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng được tổ chức

Lớp

10

5

Số lượng đầu sách, tài liệu về pháp luật phòng, chống tham nhũng được xuất bản

Tài liệu

0

 

THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG

   

 

Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tchức, đơn vị (gọi chung là đơn vị)

   

6

Số cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch

CQ, TC, ĐV

0

7

Số cơ quan, tổ chức, đơn vị bị phát hiện có vi phạm quy định về công khai, minh bạch hoạt động

CQ, TC, ĐV

0

 

Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn

   

8

Số văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đã được ban hành mới

Văn bản

0

9

Số văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đã được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp

Văn bản

0

10

Số cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn

Cuộc

01

11

Số vụ vi phạm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đã được phát hiện và xử lý

Vụ

0

12

Số người bị phát hiện đã vi phạm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn

Người

0

13

Số người vi phạm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đã bị xử lý kỷ luật

Người

0

14

Số người vi phạm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đã bị xử lý hình sự

Người

0

15

Tổng giá trị các vi phạm về chế độ, định mức, tiêu chuẩn được kiến nghị thu hồi và bồi thường (nếu là ngoại tệ, tài sản thì quy đổi thành tiền)

Triệu đồng

0

16

Tổng giá trị vi phạm chế độ, định mức, tiêu chuẩn đã được thu hồi và bồi thường

Triệu đồng

0

17

Số người đã nộp lại quà tặng cho đơn vị

Người

0

18

Giá trị quà tặng đã được nộp lại (Nếu là ngoại tệ, tài sản thì quy đổi thành tiền)

Triệu đồng

0

 

Thực hiện quy tắc ứng xử, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức

   

19

Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức

CQ, TC, ĐV

0

20

Số cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp đã bị xử lý

Người

0

21

Số cán bộ, công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng

Người

0

 

Thực hiện các quy định về minh bạch tài sn, thu nhập

   

22

Số người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập

Người

09

23

Số người bị kết luận kê khai không trung thực

Người

0

 

Trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, t chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng

   

24

Số người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng

Người

0

25

Số người đứng đầu đã bị xử lý hình sự do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng

Người

0

26

Số người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng

Người

0

 

Cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý vàphương thức thanh toán

   

27

Số cơ quan, tổ chức đã áp dụng ISO trong quản lý hành chính

CQ, TC, ĐV

0

28

Tỷ lệ cơ quan, tổ chức đã chi trả lương qua tài khoản trên tổng số cơ quan, đơn vị trực thuộc

%

1

 

PHÁT HIỆN CÁC VỤ VIỆC THAM NHŨNG

   

 

Qua việc tự kiểm tra nội bộ

   

29

Số vụ tham nhũng đã được phát hiện qua việc tự kiểm tra nội bộ

Vụ

0

30

Số đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện qua việc tự kiểm tra nội bộ

Người

0

 

Qua hoạt động kiểm tra

   

31

Số vụ tham nhũng được phát hiện qua công tác kiểm tra

Vụ

0

32

Số đối tượng có hành vi tham nhũng bị phát hiện qua công tác thanh tra

Người

0

 

Qua công tác giải quyết khiếu nại, t cáo

   

33

Số đơn tố cáo về tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, tổ chức

Đơn

0

34

Số đơn tố cáo về tham nhũng đã được giải quyết

Đơn

0

35

Số vụ tham nhũng được phát hiện thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo

Vụ

0

36

Số đối tượng có hành vi tham nhũng bị phát hiện qua giải quyết khiếu nại, tố cáo

Người

0

 

Qua điều tra tội phạm

   

37

Số vụ án tham nhũng (thuộc phạm vi quản lý) đã được cơ quan chức năng khởi tố

Vụ

0

38

Số đối tượng tham nhũng (thuộc phạm vi quản lý) đã bị cơ quan chức năng khởi tố

Người

0

 

XỬ LÝ CÁC HÀNH VI THAM NHŨNG

   

39

Số vụ án tham nhũng đã đưa ra xét xử (địa phương thống kê kết quả xét xử sơ thẩm của tòa án; bộ, ngành thống kê theo kết quả xét xử sơ thẩm đối với các vụ án xảy ra (trong phạm vi quản lý trực tiếp)

Vụ

0

40

Số đối tượng bị kết án tham nhũng (địa phương thống kê kết quả xét xử sơ thẩm của tòa án; bộ, ngành thống kê theo kết quả xét xử sơ thẩm đối với các vụ án xảy ra trong phạm vi quản lý trực tiếp)

Người

0

41

Trong đó:

+ Số đối tượng phạm tội tham nhũng ít nghiêm trọng;

 

Người

0

42

+ Số đối tượng phạm tội tham nhũng nghiêm trọng;

Người

0

43

+ Số đối tượng phạm tội tham nhũng rất nghiêm trọng;

Người

0

44

+ Số đối tượng phạm tội tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng

Người

0

45

Số vụ việc tham nhũng đã được xử lý hành chính

Vụ

0

46

Số cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật hành chính về hành vi tham nhũng

Người

0

47

Số vụ việc tham nhũng đã được phát hiện, đang được xem xét để xử lý (chưa có kết quả xử lý)

Vụ

0

48

Số đối tượng tham nhũng đã được phát hiện, đang được xem xét để xử lý (chưa có kết quả xử lý)

Người

0

 

Tài sản bị tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng đã phát hiện được

   

49

+ Bằng tiền (tiền Việt Nam + ngoại tệ, tài sản khác được quy đổi ra tiền Việt Nam)

Triệu đồng

0

50

+ Đt đai

m2

0

 

Tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng đã được thu hồi, bồi thường

   

51

+ Bằng tiền (tiền Việt Nam + ngoại tệ, tài sản khác được quy đi ra tiền Việt Nam)

Triệu đồng

0

52

+ Đất đai

m2

0

 

Tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng không th thu hồi, khắc phục được

   

53

+ Bằng tiền (tiền Việt Nam + ngoại tệ, tài sn khác được quy đổi ra tiền Việt Nam)

Triệu đồng

0

54

+ Đất đai

m2

0

 

Bảo vệ người tố cáo, phát hiện tham nhũng

   

55

Số người tố cáo hành vi tham nhũng đã bị trả thù

Người

0

56

Số người tố cáo hành vi tham nhũng đã được khen, thưởng, trong đó

Người

0

 

+ Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

 

0

 

+ Tặng Bằng khen của Bộ, ngành, địa phương

 

0

 

+ Tặng Giấy khen

 

0

 

 

Tân Ngãi, ngày 08 tháng 03 năm 2019
TH TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                                                                                                                                                                                                        (Đãký)

 

Trần Thị Thạnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TPVL

TRƯỜNG MẦM NON

SƠN CA TÂN NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 19/BC-MNSCTN

Tân Ngãi, ngày 08 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO

Công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2019

 

 
 

 

 

 

 

Thực hiện kế hoạch số 85/KH-PGDĐT ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vĩnh Long về kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019. Trường MN Sơn Ca Tân Ngãi xin báo cáo về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2019 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN trong phạm vi trách nhiệm của đơn vị

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng được Ban giám hiệu quan tâm tổ chức, chỉ đạo thực hiện. Cụ thể, trong quý I năm 2019 nhà trường đã triển khai như sau:

- Tiếp tục quán triệt Luật phòng chống tham nhũng trong cán bộ Đảng viên, quần chúng bằng nhiều hình thức: Thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, phổ biến bản tin phòng chống tham nhũng trong sinh hoạt Chi bộ định kỳ, đăng các văn bản về phòng chống tham nhũng trên Website, họp Hội đồng sư phạm hàng tháng.

- Tiếp tục rà soát cập nhật các văn bản có liên quan đến luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan, như: các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, điều hành của cấp trên trong công tác phòng chống tham nhũng trong năm học 2018 - 2019. Đồng thời nhà trường đã chủ động thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của đơn vị, xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng và các văn bản có liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng.

- Tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng viên, CB-GV-NV, gắn với việc thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa "Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, làm người công bộng tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị".

- Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành nề nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng hiện nay với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, các tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, Đảng viên, GV-NV.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

a) Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong các hoạt động của đơn vị;

- Qua việc ban hành Kế hoạch hành động, nhà trường đã cụ thể hóa bằng kế hoạch hành động của mình, ý thức trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên trong công tác phòng, chống tham nhũng được nâng cao. Chi bộ đã chỉ đạo nhà trường tự hạch toán và xây dựng kế hoạch, quy chế chi tiêu nội bộ. Tình trạng tham nhũng cũng được phòng ngừa, ngăn chặn trong tất cả các lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính và tài sản công, trong đầu tư xây dựng... cũng như tiêu dùng trong nhà trường, làm căn cứ để xây dựng kế hoạch hành động về thực hiện phòng, chống tham nhũng trong công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản, đầu tư và xây dựng...

- Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản theo đúng định mức, tiêu chuẩn trang thiết bị thực sự cần thiết để phục vụ công tác chuyên môn, đáp ứng nhu cầu đổi mới công nghệ thông tin. Chỉ mua sắm những tài sản có nhu cầu bức thiết và tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

- Công khai kết quả nâng bậc lương trước hạn, nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung hàng năm và công khai kết quả xét duyệt thi đua, khen thưởng, đánh giá chất lượng công tác hàng tháng, các khoản chi tiêu, kế hoạch xây dựng, sửa chữa ...

- Mọi khoản thu, chi trong nhà trường đều được hạch toán và theo dõi qua sổ sách tài chính của nhà trường.

- Nêu cao vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, đặc biệt là Ban Thanh tra nhân dân trong việc tham gia, giám sát các hoạt động quản lý nhà nước theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức, tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, chống chủ nghĩa cá nhân.

b) Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn;

- Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật ngân sách Nhà nước trong tất cả các khâu: lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán; quản lý sử dụng kiểm soát chi, quyết toán kinh phí, chấp hành chế độ thanh tra, kiểm toán... theo quy định.

- Triển khai thực hiện đầy đủ và đồng bộ cơ chế quản lý tài chính theo chế độ quy định. Thực hiện không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước để tiếp khách, quà biếu, quà tặng, tổ chức tham quan, du lịch, lễ hội theo quy định.

- Các tiêu chuẩn, định mức, xăng xe, điện thoại, internet, điện, nước, đào tạo, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, thanh toán vượt giờ, chi hỗ trợ thu nhập tăng thêm, khen thưởng... đều được công khai, minh bạch theo đúng Quy chế chi tiêu nội bộ. Cụ thể hóa các tiêu chuẩn, chức danh quản lý nhằm sử dụng kinh phí một cách tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả.

c) Việc CB-GV-NV nộp lại quà tặng,

- Cán bộ, Đảng viên, GVNV trong nhà trường không có quà tặng riêng, đồng thời nhà trường đã lập sổ vàng ghi danh và dùng số đó xây dựng các công trình lưu niệm tại trường.

d) Việc xây dựngthực hiện quy tắc ứng xử  của cán bộ, công chức, viên chức;

- Toàn trường thực hiện rất tốt các quy tắc ứng xử trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, bao gồm những việc phải làm hoặc không được làm, phù hợp với đặc thù công việc của từng cán bộ, công chức, viên chức và từng lĩnh vực hoạt động, nhằm bảo đảm sự liêm chính và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng Thời không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà đối với phụ huynh, học sinh trong khi giải quyết công việc.

đ)Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng;

- Việc chuyển đổi vị trí công tác phân công, phân nhiệm của công chức, viên chức được tiến hành thường xuyên mỗi đầu năm học. Việc chuyển đổi được tiến hành theo kế hoạch, được công bố công khai trong nội bộ đơn vị và luôn khách quan, công tâm, khoa học và hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ, đúng nguyên tắc hoán vị, không ảnh hưởng đến tăng, giảm biên chế của đơn vị.

e) Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập:

Chi bộ đã chỉ đạo nhà trường tổ chức quán triệt Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ và  Thông tư  số 03/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ, đồng thời phân nhiệm vụ cho bộ phận phụ trách công tác tổ chức theo dõi, đôn đốc các đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

Số liệu về số người kê khai gồm:

- Số người phải kê khai tài sản, thu nhập trong năm là 09 người.

- Số người đã kê khai tài sản, thu nhập trong năm là 09 người (đạt tỷ lệ  100% số người kê khai).

- Số lượng bản kê khai tài sản, thu nhập lưu giữ tại đơn vị 09 bản.

- Kết quả kê khai đã được lưu vào hồ sơ quản lý theo quy đinh.

- Số liệu về số bản kê khai được công khai 09 bản.

- Số bản kê khai đã công khai 09 bản; tỷ lệ 100% so với số bản đã kê khai.

- Số bản kê khai đã công khai theo hình thức niêm yết là 09 bản ; tỷ lệ 100 % so với số bản đã công khai.

f)Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong đơn vị do mình quản lý, phụ trách;

Trong năm học 2018 - 2019, Nhà trường không có tổ chức, cá nhân nào vi phạm về tham nhũng.

 g) Việc thực hiện cải cách hành chính;

Nhà trường đã tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, công tác văn thư lưu trữ, công khai các chủ trương, kế hoạch hoạt động của nhà trường trên Website, ...

 h) Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị;

Nhà trường đã thường xuyên cập nhật, xử lý và phản hồi các thông tin, đồng thời công khai các văn bản, báo cáo, lịch công tác… trên bảng công khai của nhà trường; hoàn thiện các phần mềm kế toán.

i) Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản:

Thực hiện việc chi trả qua tài khoản đối với tất cả các khoản chi cho cán bộ, viên chức. Trong năm học 2018 - 2019, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 nhà trường đã thực hiện việc chi trả lương, tiền thu nhập tăng thêm, kịp thời qua tài khoản cho cán bộ, viên chức.

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng

- Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của đơn vị thuộc phạm vi quản lý: Chưa có vụ việc tham nhũng nào được phát hiện.

- Kết quả công tác kiểm tra và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng qua hoạt động thanh kiểm tra, nhà trường đã thực hiện theo định kỳ và kiểm tra thường xuyên theo quy định: Không có vụ việc tham nhũng nào xảy ra.

- Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo: Không có đơn thư tố cáo, khiếu nại.

- Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý của đơn vị: Không có vụ việc tham nhũng nào xảy ra.

- Kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác: Không có vụ việc tham nhũng nào xảy ra.

4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Trong quý I không có cuộc kiểm tra nào liên quan đến trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN.

5. Phát huy vai trò của xã hội, hợp tác quốc tế về PCTN

a) Các nội dung đã thực hiện nhằm nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cơ quan báo chí, ngôn luận và các tổ chức, đoàn thể khác trong phòng, chống tham nhũng;

- Chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên thông qua các hoạt động của mình (như: các buổi nói chuyện chuyên đề, học tập chính trị, các cuộc phát động, các cuộc thi...) tiếp tục tuyên truyền, phổ biến công tác phòng, chống tham nhũng của đơn vị;

b) Những kết quả, đóng góp của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cơ quan báo chí, ngôn luận, doanh nghiệp và các tổ chức, đoàn thể khác trong phòng, chống tham nhũng;

Việc triển khai, phối hợp thực hiện của các của các tổ chức, đoàn thể khác trong PCTN thời gian vừa qua đã góp phần tích cực vào công tác PCTN, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức về PCTN đã được nâng cao, không xảy ra trường hợp CB-GV-NV vi phạm quy chế; các giải pháp PCTN được thực thi một cách cụ thể hơn nhằm từng bước tạo ra sử chuyển biến trong công tác PCTN của đơn vị.

6. Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng

- Đã và đang triển khai Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Kế hoạch của Chính phủ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Quy chế phối hợp thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG, CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH:

1. Đánh giá tình hình tham nhũng

* Đánh giá tình hình tham nhũng trong phạm vi quản lý

Nhà trường đã phát huy sức mạnh tổng hợp, công khai minh bạch trong các hoạt động nên toàn trường chưa có vụ việc tham nhũng nào xảy ra.

* So sánh tình hình tham nhũng kỳ này với cùng kỳ năm trước

Từ trước đến nay chưa có vụ việc tham nhũng nào được phát hiện.

2. Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

* Đánh giá chung về hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý

Trong năm học 2018 - 2019, Nhà trường đã làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng. Tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng lãng phí; Quán triệt và ban hành các văn bản liên quan; tăng cường công tác kiểm tra, hệ thống giám sát… Do vậy, trong năm toàn trường không có vụ tham nhũng nào xảy ra, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đều làm việc với tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

* So sánh hiệu quả công tác PCTN kỳ này với cùng kỳ năm trước

Bí thư, Phó bí thư, Ban giám hiệu nhà trường rất quan tâm đến công tác phòng chống tham nhũng, ngày càng phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng chống tham nhũng.

* Tự đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu của công tác phòng, chống tham nhũng: Hoàn thành tốt.

* Đánh giá những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng: Không có.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRONG KỲ TIẾP THEO.

1. Tiếp tục đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, gắn với tiếp tục triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh". Quán triệt các văn bản về PCTN tại các cuộc họp hội đồng sư phạm của nhà trường, sinh hoạt Chi bộ...

2. Tiếp tục triển khai Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2019 của nhà trường đồng thời Chi bộ chỉ đạo nhà trường tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ việc thực hiện các Quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng.

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT.

- Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng: Không có.

- Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng: Không có.

- Đề xuất các giải pháp, sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, khắc phục những khó khăn, vướng mắc: Hàng năm tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác thanh, kiểm tra về công tác phòng chống tham nhũng.

- Các nội dung cụ thể khác cần kiến nghị, đề xuất: Không có.

Trên đây là báo cáo về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2019 của trường Mầm non Sơn Ca Tân Ngãi. Nhà trường kính mong Phòng GD&ĐT quan tâm và chỉ đạo, giúp đỡ cho nhà trường để tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch phòng chống tham nhũng của nhà trường trong năm 2019 đã đề ra./.

 

                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG MN SƠN CA TÂN NGÃI

Bisố 3a

 

KẾT QUẢ CHỦ YẾU VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

(Số liệu tính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 08/03/2019)

MS

NỘI DUNG

ĐV TÍNH

SỐ LIỆU

 

CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

   

1

Số văn bản ban hành mới để thực hiện Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật PCTN

Văn bản

01

2

Số văn bản được sửa đổi, bổ sung để thực hiện Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành

Văn bản

0

 

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PCTN

   

3

Số lượt cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân tham gia các lớp tập huấn, quán triệt pháp luật về PCTN

Lượt người

309

4

Số lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng được tổ chức

Lớp

10

5

Số lượng đầu sách, tài liệu về pháp luật phòng, chống tham nhũng được xuất bản

Tài liệu

0

 

THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG

   

 

Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tchức, đơn vị (gọi chung là đơn vị)

   

6

Số cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch

CQ, TC, ĐV

0

7

Số cơ quan, tổ chức, đơn vị bị phát hiện có vi phạm quy định về công khai, minh bạch hoạt động

CQ, TC, ĐV

0

 

Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn

   

8

Số văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đã được ban hành mới

Văn bản

0

9

Số văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đã được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp

Văn bản

0

10

Số cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn

Cuộc

01

11

Số vụ vi phạm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đã được phát hiện và xử lý

Vụ

0

12

Số người bị phát hiện đã vi phạm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn

Người

0

13

Số người vi phạm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đã bị xử lý kỷ luật

Người

0

14

Số người vi phạm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đã bị xử lý hình sự

Người

0

15

Tổng giá trị các vi phạm về chế độ, định mức, tiêu chuẩn được kiến nghị thu hồi và bồi thường (nếu là ngoại tệ, tài sản thì quy đổi thành tiền)

Triệu đồng

0

16

Tổng giá trị vi phạm chế độ, định mức, tiêu chuẩn đã được thu hồi và bồi thường

Triệu đồng

0

17

Số người đã nộp lại quà tặng cho đơn vị

Người

0

18

Giá trị quà tặng đã được nộp lại (Nếu là ngoại tệ, tài sản thì quy đổi thành tiền)

Triệu đồng

0

 

Thực hiện quy tắc ứng xử, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức

   

19

Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức

CQ, TC, ĐV

0

20

Số cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp đã bị xử lý

Người

0

21

Số cán bộ, công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng

Người

0

 

Thực hiện các quy định về minh bạch tài sn, thu nhập

   

22

Số người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập

Người

09

23

Số người bị kết luận kê khai không trung thực

Người

0

 

Trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, t chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng

   

24

Số người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng

Người

0

25

Số người đứng đầu đã bị xử lý hình sự do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng

Người

0

26

Số người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng

Người

0

 

Cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý vàphương thức thanh toán

   

27

Số cơ quan, tổ chức đã áp dụng ISO trong quản lý hành chính

CQ, TC, ĐV

0

28

Tỷ lệ cơ quan, tổ chức đã chi trả lương qua tài khoản trên tổng số cơ quan, đơn vị trực thuộc

%

1

 

PHÁT HIỆN CÁC VỤ VIỆC THAM NHŨNG

   

 

Qua việc tự kiểm tra nội bộ

   

29

Số vụ tham nhũng đã được phát hiện qua việc tự kiểm tra nội bộ

Vụ

0

30

Số đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện qua việc tự kiểm tra nội bộ

Người

0

 

Qua hoạt động kiểm tra

   

31

Số vụ tham nhũng được phát hiện qua công tác kiểm tra

Vụ

0

32

Số đối tượng có hành vi tham nhũng bị phát hiện qua công tác thanh tra

Người

0

 

Qua công tác giải quyết khiếu nại, t cáo

   

33

Số đơn tố cáo về tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, tổ chức

Đơn

0

34

Số đơn tố cáo về tham nhũng đã được giải quyết

Đơn

0

35

Số vụ tham nhũng được phát hiện thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo

Vụ

0

36

Số đối tượng có hành vi tham nhũng bị phát hiện qua giải quyết khiếu nại, tố cáo

Người

0

 

Qua điều tra tội phạm

   

37

Số vụ án tham nhũng (thuộc phạm vi quản lý) đã được cơ quan chức năng khởi tố

Vụ

0

38

Số đối tượng tham nhũng (thuộc phạm vi quản lý) đã bị cơ quan chức năng khởi tố

Người

0

 

XỬ LÝ CÁC HÀNH VI THAM NHŨNG

   

39

Số vụ án tham nhũng đã đưa ra xét xử (địa phương thống kê kết quả xét xử sơ thẩm của tòa án; bộ, ngành thống kê theo kết quả xét xử sơ thẩm đối với các vụ án xảy ra (trong phạm vi quản lý trực tiếp)

Vụ

0

40

Số đối tượng bị kết án tham nhũng (địa phương thống kê kết quả xét xử sơ thẩm của tòa án; bộ, ngành thống kê theo kết quả xét xử sơ thẩm đối với các vụ án xảy ra trong phạm vi quản lý trực tiếp)

Người

0

41

Trong đó:

+ Số đối tượng phạm tội tham nhũng ít nghiêm trọng;

 

Người

0

42

+ Số đối tượng phạm tội tham nhũng nghiêm trọng;

Người

0

43

+ Số đối tượng phạm tội tham nhũng rất nghiêm trọng;

Người

0

44

+ Số đối tượng phạm tội tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng

Người

0

45

Số vụ việc tham nhũng đã được xử lý hành chính

Vụ

0

46

Số cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật hành chính về hành vi tham nhũng

Người

0

47

Số vụ việc tham nhũng đã được phát hiện, đang được xem xét để xử lý (chưa có kết quả xử lý)

Vụ

0

48

Số đối tượng tham nhũng đã được phát hiện, đang được xem xét để xử lý (chưa có kết quả xử lý)

Người

0

 

Tài sản bị tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng đã phát hiện được

   

49

+ Bằng tiền (tiền Việt Nam + ngoại tệ, tài sản khác được quy đổi ra tiền Việt Nam)

Triệu đồng

0

50

+ Đt đai

m2

0

 

Tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng đã được thu hồi, bồi thường

   

51

+ Bằng tiền (tiền Việt Nam + ngoại tệ, tài sản khác được quy đi ra tiền Việt Nam)

Triệu đồng

0

52

+ Đất đai

m2

0

 

Tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng không th thu hồi, khắc phục được

   

53

+ Bằng tiền (tiền Việt Nam + ngoại tệ, tài sn khác được quy đổi ra tiền Việt Nam)

Triệu đồng

0

54

+ Đất đai

m2

0

 

Bảo vệ người tố cáo, phát hiện tham nhũng

   

55

Số người tố cáo hành vi tham nhũng đã bị trả thù

Người

0

56

Số người tố cáo hành vi tham nhũng đã được khen, thưởng, trong đó

Người

0

 

+ Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

 

0

 

+ Tặng Bằng khen của Bộ, ngành, địa phương

 

0

 

+ Tặng Giấy khen

 

0

 

 

Tân Ngãi, ngày 08 tháng 03 năm 2019
TH TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (Đãký)

 

                       Trần Thị Thạnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Thông báo [29/07/2019] 

Tin mới đăng

 Thông báo  [29/07/2019] 

Thông báo

Văn bản mới

Video clip

Thăm dò ý kiến

Website liên kết